Pääoma
Pavel Tammi

Pääoma

Pääoma: poliittisen taloustieteen arvostelua (Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie) on Karl Marxin kirjoittama laaja talouden teoriaa käsittelevä teos. Se on kapitalismin sekä sen kansantaloudellisten tuotantotavan kriittinen analyysi, jossa oli käytetty dialektiinen motoodi. Kirjalla on ollut paljon paitsi tieteellistä myös yhteiskunnallista merkitystä. Tuon kurssin kautta osallistuja aloittaa ymärtämään useita tavallisia seikkoja mm. arvo, lisäarvo,raha, työvoiman arvo ja hinta, työpäivän rajat, sekä ammattiliittojen rooli ja tarkoitus työtaistelussa.


"Minun tehtäväni on tässä teoksessa tutkia kapitalistista tuotantotapaa ja sen mukaisia tuotanto- ja vaihtosuhteitä", Karl Marx.
Tuo Marxin tehtävä oli suoritettuna ja kurssissa "Pääoma 1" me voidaan seurattaa miten tavallisesta ja yksikertaisesta tavaravaihdosta oli syntynyt suurteollisuutta.  Mitä tarkoittaa "proletaariatin diktatuuri" ja "porvoriston diktatuuri". 
Tuossa kurssissa me käsitellään erilaisia yhteiskunnalisia ristiriitoja kiun myös pääoma ja työ, miksi kuin enemmän työntekijä tuottaa niin vähempää palkaa hän saa.

Политэкономия-Капитал

Политэкономия-Капитал

Наиболее содержательная социология - это политическая экономия. Она раскрывает движение производственных отношений, на которых основываются все остальные отношения между людьми. Как известно, полный переворот в этой науке был совершен К. Марксом, дело которого продолжали В.И.Ленин, Р. Люксембург и другие.
Мы приглашаем к обсуждению наследия марксистской политической экономии, начиная с "Капитала" Маркса.
Собрания будут проходить по средам в 20:00 по московскому времени.

Чтобы участвовать в обсуждении, выберите кружок "Политэкономия" и оставьте заявку - https://vk.com/derengels?w=app5708398_-115920752

Klassinen antiikin filosofia
Pavel Tammi

Klassinen antiikin filosofia

Klassinen antiikin filosofia


Voidaksemme ymmärtää filosofian uusimmat saavutukset, meidän on tunnettava sen alkuperä ja klassinen muoto, jota antiikin Kreikan kolmen suuren filosofin - Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen - ajatukset edustavat. Heidän opetuksiaan on tutkittu laaja-alaisesti kautta historian, ja varsinkin kristillisissä yhteyksissä aiheesta kirjoitetut teokset ovat ristiriidassa itse lähteiden kanssa. Siksi antiikin filosofiasta tehtyjen kirjoitusten tutkiminen ei koskaan korvaa alkuperäisteosten itsenäistä opiskelua ja niistä keskustelua. Tavoitteenamme ei ole niinkään rikastaa näkökantaamme, vaan pyrimme hallitsemaan filosofisen ajattelutavan ja sen tutkimuskohteiden käsittelyn.


Tutustumme aluksi Sokrateen ja Platonin käsityksiin vilpillisyydestä, rakkaudesta ja ystävyydestä, oikeudenmukaisuudesta, järkevyydestä. Kurssi perustuu Sokrateen puolustuspuheen (Apologia) lisäksi dialogeihin Hippias lyhyempi, Lysis, Alkibiades I, Kharmides, Hippias laajempi ja Menon. Näiden teosten tutkimisessa on kiinnitettävä huomiota siihen tapaukseen, johon Sokrates omisti elämänsä, sekä syy, joka johti häntä olemaan vetäytymättä tästä miehityksestä jopa kuolemanrangaistuksen
uhalla. Seuraavaksi määritetään Sokrateen etsintä ihmisten kanssa käytävissä vuoropuheluissa; selvittää, mitä Sokrateen ironiaa kohdistuu ja mikä sen luonne on. Dialogissa ”Alkibiades I” täytyy ihmetellä, miksi itsetuntemus on jokaisen ihmisen moraalinen tehtävä sekä miten päästä siihen. Dialogissa Kharmides” on tarpeen muotoilla ristiriita, joka jää ratkaisematta Sokrateen filosofisessa toiminnassa, koska se on varsinaisen platonisen opetuksen lähtökohta.


Диалектическая логика по Науке логики Г.В.Ф. Гегеля

Диалектическая логика по Науке логики Г.В.Ф. Гегеля

Изучение диалектической логики по работе Г.В.Ф. Гегеля "Наука логики"

АнтиДюринг «Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом»  Фридрихом Энгельсом
Pavel Tammi

АнтиДюринг «Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом» Фридрихом Энгельсом

В 1913 была впервые опубликована статья В.И.Ленина «Три источника и три составные части марксизма». Эту работу следует понимать не иначе как руководство по изучению марксизма в трех его частях. Выдерните любую из них, например немецкую классическую философию, и вы ничего не поймете в «Капитале» Маркса. Все определения превратятся в безжизненные,застывшие, лишенные содержания формы. Если сосредоточиться только на философии, результат будет примерно таким же. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», — утверждал Маркс. «Изменить мир» — значит изменить социальный мир, в котором живёт человек, изменить способ жизни общества. Этот способ базируется на том, как люди производят свою материальную жизнь и в какие отношения при этом вынужденны вступать. К пониманию этих отношений вплотную подошла английская политическая экономия. А французский утопический социализм показал историческую ограниченность общественного организма, основанного на частной собственности, и необходимость замены его другим высшим. Переработка этих «трёх источников» позволила Марксу сделать открытия, превратившие социализм из утопических рассуждений в науку о действительном общественном движении. Понимание марксизма как целого есть понимание его частей, каждой части через другую, а не в отдельности. На этом мы строили наш курс по основам марксизма, предназначенный для тех, кто начинает его изучение.